top of page

Opłaty mocowe 2023

URE ocenia, że wzrost taryf na energię na 2023 rok może być bezprecedensowy, rachunki gospodarstw domowych mogą wzrosnąć co najmniej kilkadziesiąt procent – poinformował prezes URE Rafał Gawin. Jego zdaniem jest uzasadnienie dla wprowadzenia działań osłonowych dla gospodarstw domowych.

"Efektem tego rynku może być bezprecedensowy wzrost taryf, taki, którego nie widzieliśmy do tej pory" - powiedział prezes URE na wtorkowym spotkaniu z dziennikarzami. „Spodziewamy się, że jeśli rynek będzie się nadal tak kontraktował, to w kontekście płatności dla klienta wynikających z taryf, rachunki w przyszłym roku mogą wzrosnąć co najmniej o kilkadziesiąt procent” – dodał Gawin. Jak poinformował, URE widzi uzasadnienie, by wprowadzać działania osłonowe dla gospodarstw domowych. "Interwencja w rynek ma uzasadnienie, ale w naszym przekonaniu powinna to być interwencja celowana w klienta końcowego, a nie sam rynek" - powiedział prezes Gawin, wyjaśniając, że ewentualne rozwiązania nie powinny ingerować w rynek hurtowy. W tym tygodniu media dotarły do listu, jaki prezes Urzędu Regulacji Energetyki miał wysłać do ministrów Mowa w nim o ogromnej podwyżce cen prądu. Portal OKO.press dotarł do niepublikowanego dotąd pisma, w którym prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin ostrzega rząd przed ogromnymi podwyżkami cen prądu dla gospodarstw domowych. Podwyżki mają nastąpić w przyszłym roku. List Gawin skierował 6 czerwca 2022 r. do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy, do wiadomości premiera Mateusza Morawieckiego, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, Piotra Naimskiego — pełnomocnika rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Tomasza Chróstnego — prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szef URE apeluje do rządu Czytamy w nim, że "taryfy dla energii elektrycznej dla gospodarstw domowych mogą w 2023 r. wzrosnąć o co najmniej 180 proc.". Szef URE podkreśla, że rząd powinien podjąć kroki, by chronić obywateli przed "nieakceptowalnym" poziomem cen wynikającym z "nieracjonalnych" marż producentów energii. Wskazał też rozwiązanie – opodatkowanie rosnących zysków z produkcji prądu i przekierowanie tych pieniędzy na działania osłonowe. Ceny prądu znów pójdą w górę? Do URE trafiły wnioski Trzej dostawcy prądu dla odbiorców indywidualnych wnioskują do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o zgodę na podwyżki taryf na sprzedaż energii. Wnioski w zakresie wysokości taryf co do zasady są przedkładane do URE w roku poprzedzającym. Sytuacji, w której sprzedawcy energii wnoszą o zmianę taryfy już po kilku miesiącach, nie można uznać za standardową. Jest to efekt wysokich podwyżek cen na rynku hurtowym. Prąd kupowany w 2021 roku kosztował ok. 400 zł za megawatogodzinę, natomiast teraz cena sięga ok. 1600 zł za megawatogodzinę, czyli jest czterokrotnie wyższa. Dziennikarze Polsat News zapytali Urząd Regulacji Energetyki o ewentualną skalę i termin podwyżek. Rzecznik prasowa instytucji wskazała, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretnych kwotach. Staramy się wyważyć interesy dostawców i odbiorców. Często zdarza się, że musimy dopytać przedsiębiorstwa o dokładne dane, co wydłuża czas postępowania. Ciężko na tym etapie powiedzieć, jak długo będziemy rozpatrywać te wnioski. Zawsze robimy to w możliwie jak najszybszym terminie – tłumaczyła Agnieszka Głośniewska. Zastrzegał, że nie może ujawnić potencjalnej skali podwyżki. Postępowanie administracyjne w tym zakresie jest bowiem objęte tajemnicą. Wiadomo, że wnioski o podwyżki złożyły trzy podmioty – Energa, Enea i Tauron. URE przypomina jaka jest rola Prezesa urzędu w procesie stanowienia cen i stawek opłat na rynku energii elektrycznej W ostatnim kwartale każdego roku regulator prowadzi postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię elektryczną na kolejny rok, wyliczonych i przedłożonych przez spółki dystrybucyjne i tzw. sprzedawców z urzędu (z grup PGE, Tauron, Enea i Energa), którzy świadczą usługi dla przeważającej większości odbiorców energii elektrycznej w kraju. Jednak Prezes URE prowadzi takie postępowanie również w sytuacji, kiedy przedsiębiorcy zawnioskują o zmianę taryfy obowiązującej w danym roku. Z tego prawa w ostatnich tygodniach skorzystali trzej sprzedawcy energii, którzy złożyli do regulatora wnioski o korektę tegorocznych cen energii dostarczanej do gospodarstw domowych. Ze względu na trwającą od miesięcy wyjątkową sytuację geopolityczną, ceny energii niezmiennie budzą emocje wśród wszystkich uczestników rynku. Ponieważ Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odgrywa w procesie stanowienia cen energii elektrycznej określoną i znacząca rolę, wyjaśniamy jaki jest zakres kompetencji przyznanych regulatorowi przez ustawodawcę. Firmy kalkulują koszty i konstruują taryfy przedstawiane regulatorowi Zarówno sprzedawcy (spółki obrotu), jak i spółki dystrybucyjne, kalkulują swoje koszty, a następnie przekładają je na ceny energii oraz stawki za jej dostarczenie do odbiorców końcowych. Tak skalkulowane taryfy przedkładają regulatorowi do zatwierdzenia. Dotyczy to zarówno taryf na nowy rok, jak i zmiany taryfy aktualnie obowiązującej. To od przedsiębiorstw zależy czy i kiedy złożą regulatorowi wnioski o zmianę taryf. Od przedsiębiorców zależą także wszystkie koszty przyjmowane do kalkulacji tych taryf – zwraca uwagę Rafał Gawin, Prezes URE. Czym są koszty uzasadnione? Prezes URE prowadzi postępowania taryfowe badając, czy wnioskowane przez przedsiębiorców taryfy spełniają wymagania określone prawem i przedstawiają jedynie uzasadnione koszty przedsiębiorców. Koszty uzasadnione nie są tożsame z kosztami w ujęciu księgowym – tłumaczy szef Urzędu. – W postępowaniach taryfowych zawsze kierujemy się tym, co dzieje się w otoczeniu rynkowym oraz porównujemy przedsiębiorstwa o tym samym profilu działalności. Oznacza to, że regulator szacując cenę odniesienia, uwzględnia wszelkie ryzyka, ale i szanse oraz możliwości, jakie miało dane przedsiębiorstwo, aby zakupić energię po konkurencyjnej cenie. Analizujemy sytuację każdego przedsiębiorstwa indywidualnie, a w przypadku osiągnięcia przez dane przedsiębiorstwo mniejszej efektywności, oceniamy przyczyny takiej sytuacji oraz czy negatywne skutki takiego funkcjonowania były możliwe do uniknięcia - podkreśla Rafał Gawin.

Regulator stoi zatem na straży procesu taryfowego dbając, by ostateczne ceny płacone przez odbiorców odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych i odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym

Dlatego tak długo, jak Prezes URE nie będzie przekonany, że dany poziom taryfy równoważy interesy przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, uwzględniając aktualne warunki funkcjonowania rynku i sytuację ekonomiczną firm, taryfy nie mogą zostać zatwierdzone.

Co składa się na rachunek za energię elektryczną?

Na całkowity koszt rachunku za energię elektryczną składają się koszty zakupu energii oraz koszty jej dystrybucji (transportu). Prezes URE zatwierdza taryfy zarówno dla sprzedaży (tylko dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z taryf tzw. sprzedawców z urzędu), jak i usługi jej dystrybucji (dla wszystkich grup odbiorców).

W taryfach sprzedawców największy koszt stanowi zakupu energii na potrzeby odbiorców (np. na Towarowej Giełdzie Energii lub w kontraktach dwustronnych). W tych taryfach odzwierciedlenie znajdują również obowiązki, jakie mają sprzedawcy energii dotyczące zakupu odpowiedniej ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, biogazu rolniczego czy obowiązek dotyczący zakupu świadectw efektywności energetycznej. Taryfa sprzedawców pokrywa również uzasadnione koszty prowadzenia przez te firmy działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą energii.

W taryfach dystrybutorów energii (OSD, operatorów systemów dystrybucyjnych) oprócz kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury czy zakupem energii na pokrycie strat sieciowych w przesyle prądu, uwzględniane są także opłaty, które wynikają z odrębnych przepisów prawa, a które nie trafiają do dystrybutorów.

Do takich opłat należą:

- stawka opłaty kogeneracyjnej, która związana jest z systemem wsparcia dla energii produkowanej w procesie kogeneracji;


- stawka opłaty mocowej – która pojawiła się na naszych rachunkach w 2021 roku. Wynika ona z przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy , która wprowadziła mechanizm wynagradzania wytwórców energii za gotowość dostarczania energii do sieci.


- opłata OZE – opłata ta wiąże się ze wsparciem wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w instalacjach OZE i wynika z funkcjonowania w Polsce mechanizmów, które pomagają zapewnić odpowiednio wysoki udział „zielonej energii” w krajowym miksie energetycznym.


- stawka opłaty przejściowej – stanowi mechanizm pozyskiwania środków finansowych wypłacanych wytwórcom energii elektrycznej w celu pokrycia tzw. kosztów osieroconych, powstałych po rozwiązaniu umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Kontrakty te zostały rozwiązane, by można było prowadzić proces liberalizacji rynku energii w Polsce.

Informacje dodatkowe

Taryfy zatwierdzane przez regulatora czterem tzw. sprzedawcom z urzędu mają zastosowanie dla 8,7 mln odbiorców w gospodarstwach domowych (czyli 61 proc. klientów w grupie gospodarstw domowych).


Oznacza to jednocześnie, że z ofert wolnorynkowych, czyli niepodlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE, korzysta już 39proc. odbiorców w gospodarstwach domowych w naszym kraju (ponad 5,6 mln).


Wszystkie ceny zatwierdzane i podawane przez Regulatora są cenami netto. Stawka VAT nie wpływa zatem na poziom taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE.


Taryfy zatwierdzone przez Prezesa URE są publikowane w Biuletynach Branżowych Energia elektryczna.


6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page